การกำกับกิจการที่ดี


                 กฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

                                   คณะกรรมการตรวจสอบ  (Audit Committee) แต่งตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

                คณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

                                   วัตถุประสงค์

                                   คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัท ในการปฎิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับ
                 ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริม
                 ให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี  และมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
                 และนำเสนอในรายงานประจำปีบริษัท

                 1. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้

                  ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

                 1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
                 2.  สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
                      และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย  เลิกจ้างหัวหน้าหน่วย

                      งานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
                 3.  สอบทานการบริหารความเสี่ยงการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้รวมถึงป้องกันมิให้เกิดการทุจริต
                      และคอร์รัปชั่น
                 4.  สอบทานและดำเนินการให้ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขและ
                      การกำกับดูแลเรื่องการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ให้มีความเหมาะสมเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณี ๆ ไป

                 5.  พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทและบริษัทย่อย
                 6.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
                      ของบริษัท


                 7.  พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
                      ต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


                 8.  พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้                       เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

               
                 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited