การกำกับกิจการที่ดี


                 นโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น

                                   บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี  โดยยึดหลักการ
                 ดำเนินงานกิจการที่เป็นธรรมบริหารงานด้วยความโปร่งใส  และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมา
                 โดยตลอด และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบบริษัทฯจึงได้จัดทำ
                 “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น”เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

                                   1.คำนิยามตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
                                   การคอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึงการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ และ/หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือให้จากการการปฎิบัติ
                 หน้าที่การงานของบริษัทฯโดยการเสนอให้สัญญามอบให้ให้คำมั่นเรียกร้อง / รับซึ่งเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่
                 ของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่เป็นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมที่เป็นการเอื้อประโยชน์
                 ให้กับตนเอง พวกพ้องและ / หรือผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบ ทั้งทาง
                 ตรงและทางอ้อมรวมถึงการกระทำใดๆที่ขัดหรือแย้งกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ    ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่ กฎหมายระเบียบประกาศข้อบังคับขนบ
                 ธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

                                   2. ขอบเขต
                 2.1 นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกคณะ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ (รวมเรียกว่า“พนักงาน”)

                 2.2 บริษัทฯคาดหวังให้ตัวแทนและ/หรือตัวกลางทางธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องหรือกระทำการในนามบริษัทฯปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ 

                 2.3 บริษัทย่อยหมายถึงบริษัท ที เอส อุตสาหกรรมน้ำมัน จำกัด,บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด,บริษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำกัด และ
                 บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด

                                   3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
                 3.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบาย   และสนับสนุนการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชั่น    ให้เกิดขึ้นในบริษัทฯเพื่อให้ทุกคนใน
                 บริษัทฯ  ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น  จากการทุจริตคอร์รัปชั่น   พร้อมทั้งกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน
                 การกระทำการทุจริตส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ   คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาข้อแนะนำพิจารณาบทลงโทษและร่วมกันหาวิธีการแก้ไข
                 ปัญหาให้กับกรรมการผู้จัดการ

                 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

                 3.2.1 พิจารณานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  ที่ได้รับจากกรรมการผู้จัดการ ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ    สภาพแวดล้อมของบริษัทฯ
                 วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

                 3.2.2 พิจารณาทบทวนความเหมาะสม  ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น   ที่ได้รับจากกรรมการผู้จัดการและนำเสนอต่อคณะ
                 กรรมการบริษัทฯเพื่ออนุมัติ

                 3.2.3 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
                 ได้เสนอ  เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
                 ของบริษัทฯ น้อยที่สุด และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ

                 3.2.4 รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นที่คนในองค์กร    มีส่วนเกี่ยวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งและเสนอเรื่องให้
                 คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

                 3.3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

                 3.3.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้  และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมิน
                 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

                 3.3.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย   ในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนอกเหนือจากแผน
                 การตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้

                 3.4 กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้

                 3.4.1 กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

                 3.4.2 สื่อสารกับบุคลากรในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

                 3.4.3 ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหรือข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อเสนอ
                 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

                 3.4.4 คอยช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการหาสืบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยว
                 กับการสอบสวนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยสามารถมอบหมายงานให้กับทีมผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้

                 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

                 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                                   นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงานจะเกิดขึ้น ต้องได้รับความร่วมมือ
                 ร่วมใจตามหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร
นับตั้งแต่คณะผู้บริหารผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับและเพื่อให้การบริหารงาน
                 ความปลอดภัย มีการดำเนินงานไปด้วยความสะดวกราบรื่น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายไว้ดังต่อไปนี้
          

                 1. บริษัทฯจะส่งเสริมให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัยโดยความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกของพนักงานทุกคนใน
                     การปฏิบัติงาน

                 2. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ดังนั้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน
                     จึงถือเป็น นโยบายสำคัญของบริษัทฯ


                 3. บริษัทฯจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
                     ในการทำงาน โดยจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ความปลอดภัย ให้เพียงพอกับสภาพงาน จูงใจให้พนักงานได้ตระหนักถึงอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นใน
                     ขณะทำงาน ตลอดจนแนะนำชี้แจงให้ทราบถึงสาเหตุ และวิธีป้องกัน


                 4. บริษัทฯจะยกระดับและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯสถานที่ทำงานความสะอาดโดยรอบบริเวณบริษัทฯอยู่เสมอเพื่อให้มีความปลอดภัยมี
                     สภาพแวดล้อมที่ดีถูกสุขลักษณะ อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตการทำงานและสุขภาพที่ดี โดยทั่วกันของพนักงาน


                 5. บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์
                     การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น

                 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมCopyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited