การกำกับกิจการ
ที่ดี                 หลักการกำกับกิจการที่ดี

                 หมวดที่ 1 สิทธิและการปฏิบัติตนของผู้ถือหุ้น(Right of Shareholders)

                 1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

                           บริษัท มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบันทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และใน
                 ฐานะเจ้าของบริษัทด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ได้อย่างเป็นอิสระการได้รับส่วนแบ่งผล
                 กำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่นการเลือกตั้ง
                 กรรมการ การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและอื่นๆ  ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหุ้น
                 แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

                 1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามเงื่อนไขของ
                 กฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผยแต่หากบริษัทเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องรับรู้บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ
                 บริษัทและข่าวบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                 2.  ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการ
                 ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์และโดยการส่งเอกสารนอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
                 ไว้อย่างชัดเจนในเอกสารที่บริษัทได้จัดส่งไปกับหนังสือนัดประชุม

                 3.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุม
                 แทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลด ( Download)
                 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบค. สำหรับ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทwww.tstegroup.comได้อีกด้วย บริษัท ได้กำหนดให้มีการจัดประชุม
                 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่อง
                 ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
                 บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

                 1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
               


                                    บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย   ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ    ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของ
                 บริษัทด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ได้อย่างอิสระ  การได้รับส่วนแบ่งกำไรจาก
                 บริษัทการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น   การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ  การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท  เช่น  การเลือกตั้ง
                 กรรมการ การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและอื่นๆทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่นนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐาน
                 ต่างๆข้างต้นแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการ 
ในเรื่องต่างๆที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิผู้ถือหุ้น ดังนี้

                                    1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน     และทันต่อเหตุการณ์โดยบางเรื่อง
                 แม้ว่าตามเงื่อนไขของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย   แต่หากบริษัทเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องรับรู้บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
                 ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและข่าวบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

                                    2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุม       และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยบริษัทได้เผยแพร่
                 ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์   และโดยการส่งเอกสารนอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออก
                 เสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในเอกสารที่บริษัทได้จัดส่งไปกับหนังสือนัดประชุม

                                    3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัท  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล
                 ใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไป   พร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลด
                 หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

                                    4.
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
                 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว
                 หรือหลายรายรวมกันก็ได้  และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยบริษัท
                 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
                 ตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรองเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา  โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็น
                 วาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุม
                 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ โดยบริษัทได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
                 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

                                    5. ในวันที่ประชุมบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละ
                 วาระ โดยบริษัทได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อคำนวณหักออกจากผู้มีสิทธิ
                 ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด  ยกเว้นระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดที่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อนำมา
                 คำนวณผลการลง คะแนนเสียงในแต่ละวาระและเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

                                    6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะมีการเลือก
                 ตั้งในวันประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงแต่ละบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระนอกจากนี้ บริษัทได้กำหนด
                 ให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการโดยแบ่งประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคณะจะได้รับเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเบี้ยประชุม
                 และโบนัสกรรมการบริษัท ซึ่งหากมีการเสนอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

                                    7. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆอย่างอิสระก่อนการลงมติวาระใดๆ
                 นอกจากนั้น  บริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย  ข้อซักถามบริษัทได้จัดเตรียม
                 บุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

                                    8. ในวาระใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้    หากผู้ถือหุ้นร้องขอและมีผู้ถือหุ้น 5 คน
                 รับรอง เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

                                    9. ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า                  โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าวและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
                 ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

                 หมวดที่ 2 ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (Equitable Treatment of Shareholders)

                                    
บริษัท ฯ ให้ความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้น
                 ต่างชาติโดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น

                                    1. การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็น หรือข้อ
                 ร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่นหากเป็นข้อร้องเรียนก็จะดำเนินการตรวจสอบ
                 ข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วน
                 ได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระ
                 การประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

                             2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท รวมถึงการงดการซื้อขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาหนึ่งเดือน
                 ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)                                   จนถึงวันที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนไว้แล้ว

                                    3. ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท                  ฝ่ายจัดการและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

                                    4. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบกระทรวง
                 พาณิชย์กำหนด และจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจาก ได้เริ่มประชุม
                 แล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุม
                 และออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

                                    5. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติได้อย่างรวดเร็ว นอกจากการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ
                 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันทำการถัดจากวันประชุม
                 ผู้ถือหุ้นด้วย

                                    6. มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงโดยแบ่งเป็น
                 จำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสียในแต่ละวาระ คำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมและจัดส่งรายงานการประชุม
                 ให้แก่หน่วยงานทางการภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท   

                 อ่านเพิ่มเติม

Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited