นักลงทุน
สัมพันธ์

    
     
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์  

     คุณจุไรรัตน์ นิลดำ (เลขานุการบริษัท)

     90 หมู่ที่ 1 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
     เบอร์โทรศัพท์ 02-183-4567 ต่อ 1031 เบอร์โทรสาร 02-1834561
     อีเมล์ jurairat.n@tstegroup.com

     ภาพวิดีทัศนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นCopyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited