เกี่ยวกับเรา

 

คณะกรรมการบริษัท

นายปรีชา  อรรถวิภัชน์

ประธานกรรมการบริษัท

นายประภาส  ชุติมาวรพันธ์

ประธานกรรมการบริหาร

นายสุวัฒน์  สัมมาชีพวิศวกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์

กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
/กรรมการบริหารความเสี่ยง


นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร


นายพงศ์ ชินธรรมมิตร

กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร


นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางกรศิริ พิณรัตน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /


นายชลัช ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริษัท


นายสมชาย ชินธรรมมิตร์

กรรมการบริษัท

นายธนดล สุจิภิญโญ

กรรมการบริษัท

นายวินย์ ชินธรรมมิตร

กรรมการบริษัท

นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางเยาวนุช เดชวิทักษ์

กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายพัลลภ เหมะทักษิณ

กรรมการบริษัท /กรรมการผู้จัดการใหญ่/
กรรมการบริหารความเสี่ยง

                 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

                 บริษัทกำหนดคุณสมบัติของ กรรมการอิสระของบริษัทเข้มกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
              และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้.-

                 1.เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือบริษัทร่วม                  

                 2.ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือไม่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทในเครือ บริษัท
                 ย่อย บริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวข้างต้น

                 3.
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือผู้สอบบัญชี ในลักษณะที่เป็นการจำกัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการ
                 และไม่มีประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือบริษัทย่อย บริษัทร่วม                  
                 หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

                 4.ไม่เป็นญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ
                 บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่


                 5.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอำนาจควบคุม-ของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
                 ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
                 ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

                 6.ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน  ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2                  ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือ-หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  ผู้มีอำนาจควบคุม    
                 
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

                 7.ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

                 8.ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือบริษัทย่อย  หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน                  หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
                 ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
                 
                 
9.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุวัฒน์  สัมมาชีพวิศวกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

กรรมการตรวจสอบ

นางกรศิริ พิณรัตน์

กรรมการตรวจสอบ

 

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน

นายสุวัฒน์  สัมมาชีพวิศวกุล

ประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุวัฒน์  สัมมาชีพวิศวกุล

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

นายพัลลภ เหมะทักษิณ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางเยาวนุช เดชวิทักษ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

 

 

คณะกรรมการบริหาร

นายประภาส  ชุติมาวรพันธ์

ประธานกรรมการบริหาร

นายพงศ์ ชินธรรมมิตร

กรรมการบริหาร

นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล

กรรมการบริหาร

นางเยาวนุช เดชวิทักษ์

กรรมการบริหาร

นายพัลลภ เหมะทักษิณ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

 

สายงานเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางจุไรรัตน์ นิลดำ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลประสานงานด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการติดตามผลการปฎิบัติ ตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารที่กฎหมายกำหนด โดยเปิดเผยคุณสมบัติในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปีเอกสารแนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

 

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ดูรายละเอียด

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง

ดูรายละเอียด

การถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรงและทางอ้อม

ดูรายละเอียด

 Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited