นักลงทุน
สัมพันธ์

แบบ 56-1          

แบบ 56-1
ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2561
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2560
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2559
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2558
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2557
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2556
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2555
แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2554

รายงานประจำปี          
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2561
ดาวน์โหลดรายละเอียด
รายงานประจำปี 2560
ดาวน์โหลดรายละเอียด
รายงานประจำปี 2559
ดาวน์โหลดรายละเอียด
รายงานประจำปี 2558
ดาวน์โหลดรายละเอียด
รายงานประจำปี 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด
รายงานประจำปี 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด
Copyright 2015 All Right Reserved  by Thai Sugar Terminal Public Company Limited