บริการท่าเทียบเรือเดินสมุทร สินค้าผ่านท่า บริการขนถ่ายสินค้าลงเรือ  รับฝากสินค้าประเภทต่างๆ และให้เช่าโกดังคลังสินค้า
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่    90  หมู่ที่   1   ถนน  ปู่เจ้าสมิงพราย   ตำบลสำโรงกลาง   อำเภอ พระประแดง   จังหวัด สมุทรปราการ  10130   เบอร์โทรศัพท์    0-2183-4567   (เลขหมายอัตโนมัติ)     โทรสาร   0-2183-4561-
 
                
ข้อมูลทั่วไป
   หน้าหลัก >>  โครงสร้างองค์กร
   ประวัติบริษัท
   นโยบายบริษัท
   สาส์นจากประธานกรรมการ
   โครงสร้างบริษัท
   โครงสร้างองค์กร
   คณะกรรมการและผู้บริหาร
   จรรณยาบรรณธุรกิจ
   ที่ตั้งบริษัท
 

                  โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการและมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำนวน 4 คณะ ช่วยกลั่นกรองงานที่มี

     ความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหาร
คณะทำงานบริหาร -

     ความเสี่ยง ดังมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้.-


                  หมายเหตุ       ผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการดำเนินงานด้านการ-สอบทาน .

     ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานภายในองค์กรรวมถึงระบบความเพียงพอด้าน การควบคุมภายใน ของบริษัทและบริษัทย่อย


  Copyright 2003 All Right Reserved

   by Thai Sugar Terminal Public Company Limited